Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y Tế Nghệ An (23/05/2011 10:00 AM)

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 46/2016/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2016



QUYẾT ĐỊNH


Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN


- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Liên bộ Bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Thực hiện Thông báo số 258-TB/TU ngày 03/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phương án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1508/TTr-SYT ngày 29/6/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 197/TTr-SNV ngày 04/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí chức năng  

Toàn bộ nội dung Quyết định 

/.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguy
ễn Xuân Đường



 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu