Bổ nhiệm lần đầu

1.1 Yêu cầu hồ sơ:  Số lượng 02 bộ, gồm:
- Tờ trình xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ của đơn vị.
- Văn bản cho chủ trương bổ nhiệm cán bộ.
- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 1a/BNV-2007 ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi cá nhân công tác.
- Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm của Hội nghị cán bộ, công chức (đối với đơn vị có dưới 100 cán bộ) hoặc của Hội nghị cán bộ chủ chốt (đối với đơn vị có trên 100 cán bộ).
- Biên bản họp Cấp ủy, họp Ban lãnh đạo đơn vị về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm.
- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của bản thân (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng).
- Bản nhận xét của cấp ủy Đảng nơi cán bộ công tác.
- Bản nhận xét, đánh giá của đại diện cấp ủy nơi cư trú (có xác nhận của Đảng ủy cơ sở).
- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
1.2 Thời gian xử lý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
1.3 Lệ phí: Không


Biểu mẫu kèm theo: