Bổ nhiệm lại

2.1 Yêu cầu hồ sơ:  Số lượng 02 bộ, gồm:
- Tờ trình đề nghị xem xét bổ nhiệm lại của đơn vị.
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 1a/BNV-2007 ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi cá nhân công tác.
- Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.
- Bản nhận xét đánh giá của lãnh đạo cơ quan nơi cán bộ công tác.
- Bản nhận xét đánh giá của cấp ủy Đảng nơi cán bộ công tác.
- Bản nhận xét đánh giá của cấp ủy Đảng quản lý cán bộ.
- Biên bản kiểm phiếu giới thiệu tín nhiệm của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về việc lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng).
- Bản nhận xét, đánh giá của đại diện cấp ủy nơi cư trú (có xác nhận của Đảng ủy cơ sở).
- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định hiện hành còn giá trị sử dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.
2.2 Thời gian xử lý:  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
2.3 Lệ phí: KhôngBiểu mẫu kèm theo: