Hồ sơ tuyển dụng viên chức qua xét tuyển

1.Yêu cầu hồ sơ:  Số lượng 01 bộ, gồm có:
- Tờ trình đề nghị quyết định tuyển dụng viên chức của đơn vị.
- Văn bản của Sở Y tế thông báo chỉ tiêu cơ cấu tuyển dụng.
- Thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Tài liệu về kỳ xét tuyển bao gồm: Các văn bản về tổ chức kỳ xét tuyển của thủ trưởng đơn vị; thông báo thời gian phỏng vấn hoặc thực hành, thông báo kết quả điểm xét tuyển (bao gồm trung bình điểm học tập, trung bình điểm tốt nghiệp, trung bình điểm phỏng vấn hoặc thực hành); quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng, ban kiểm tra sát hạch; quy chế xét tuyển; biên bản các cuộc họp Hội đồng xét tuyển; danh sách tổng hợp người đăng ký dự tuyển; biên bản bàn giao đề phỏng vấn hoặc thực hành; biên bản xác định tình trạng niêm phong đề phỏng vấn hoặc thực hành; biên bản lập về các vi phạm quy chế, nội quy xét tuyển; danh sách gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn hoặc thực hành có chữ ký của từng thí sinh; đề phỏng vấn hoặc thực hành gốc; phiếu chấm điểm phỏng vấn hoặc thực hành của các thành viên gốc; bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn hoặc thực hành; tổng hợp danh sách xét tuyển; biên bản phúc khảo, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); báo cáo quá trình xét tuyển của hội đồng tuyển dụng.
- Hồ sơ của các cá nhân trúng tuyển.
2. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
3.  Lệ phí: Không.Biểu mẫu kèm theo: