Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Khám, chữa bệnh

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề  đối với người Việt Nam bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
b) Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn; Đối với văn bằng, giấy chứng nhận chuyên môn ghi bằng tiếng nước ngoài (phải được dịch thuật đầy đủ sang tiếng Việt Nam);
c) Văn bản xác nhận quá trình thực hành;
d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp;
e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác;
f)  Bản chứng thực quyết định hưu (Đối với người đã nghỉ hưu); Những người có Hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác phải có giấy xác nhận chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB của Sở Y tế thuộc tỉnh có hộ khẩu thường trú;
g) Hợp đồng lao động (Đối với người làm việc tại Bệnh viện tư nhân hoặc Phòng khám đa khoa tư nhân);
h) 2 ảnh 04 x 06 cm (không quá 6 tháng tính đến ngày nạp hồ sơ);                                                                                                
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề của người bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 29 của Luật Khám, chữa bệnh bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.
- 2 ảnh 04 x 06 cm.
3. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bị thu hồi quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 của Luật Khám, chữa bệnh bao gồm:
a) Các giấy tờ theo quy định như cấp mới trừ văn bản xác nhận quá trình thực hành;
b) Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục;
4. Thời gian cấp, cấp lại:
+/ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.
+/ Khi hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ; Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thêm thì:
- Cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 60 ngày; Đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày;
- Cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 30 ngày;


Biểu mẫu kèm theo: