Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc

1. Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học gồm:
a) Yêu cầu hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu 1a – QC ban hành kèm theo Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế);
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương);
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ;
- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu;
- Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan.
b) Thời gian cấp: Thẩm định trong vòng 20 ngày
c) Lệ phí: Không.
2. Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp:
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu 1a – QC ban hành kèm theo Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế );
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương);
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ;
- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu;
- Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
- Giấy chứng nhận tập huấn Người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định;
- Giấy xác nhận thời gian ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp.
b) Thời gian cấp: Thẩm định trong vòng 20 ngày
c) Lệ phí: Không.


Biểu mẫu kèm theo: