Hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu trang thiết bị Y tế

1. Đối tượng: Sở Y tế chỉ cấp phiếu tiếp nhận quảng cáo trang thiết bị  Y tế được sản xuất trong nước bởi các cơ sở không có vốn nước ngoài.

2. Hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu trang thiết bị Y tế:

a) Giấy đăng ký quảng cáo (theo mẫu Phụ lục 1-TBYT);

b) Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) bao gồm các tài liệu về kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế của nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam ủy quyền thử nghiệm chấp nhận;

c) Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo);

d) Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo.

3) Thời gian cấp phiếu: 10 ngày


Biểu mẫu kèm theo: