Hồ sơ hết thời gian thử việc của viên chức

1. Yêu cầu hồ sơ:  Số lượng 01 bộ gồm có:
- Tờ trình của đơn vị sử dụng viên chức.
- Bản báo cáo kết quả quá trình thử việc của người được thử việc.
- Bản nhận xét, đánh giá kết quả quá trình thử việc của người được phân công hướng dẫn.
- Biên bản họp khoa phòng, bộ phận nơi bố trí thử việc về đánh giá quá trình thử việc của viên chức.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền
- Hợp đồng có thời hạn ký giữa cơ quan sử dụng viên chức và viên chức (photo).
2. Thời hạn giải quyết:  Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
3. Lệ phí: Không.


Biểu mẫu kèm theo: