Hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức

1. Yêu cầu hồ sơ:  Số lượng 01 bộ, gồm có:

- Tờ trình đề nghị tiếp nhận của đơn vị có nhu cầu.
- Đơn xin thuyên chuyển công tác của cá nhân có ý kiến đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi công chức, viên chức đang công tác.
- Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức nơi đang công tác.
- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ theo mẫu 2C ban hành kèm theo QĐ 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ (đối với công chức), theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ (đối với viên chức).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (Có bản gốc để kiểm tra).
- Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng lần đầu (Photo có công chứng).
- Quyết định nâng lương của hai kỳ gần nhất (photo có công chứng).
- Sổ BHXH (photo có công chứng).
- Bản sao Giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định hiện hành còn giá trị sử dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.
- Bản tự nhận xét, đánh giá của bản thân về quá trình công tác, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, các hình thức khen thưởng đã đạt được (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi đang công tác).
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (đối với công chức xin thuyên chuyển công tác về cơ quan Sở Y tế, các Chi cục thuộc Sở).

2. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3.  Lệ phí: Không.Biểu mẫu kèm theo: