Số/Ký hiệu văn bản 05/2014/TT-BNV
Ngày ban hành Jun 23, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ
Nội dung Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ

Tài liệu đính kèm