Số/Ký hiệu văn bản 571/HD-SNV
Ngày ban hành Apr 22, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đậu Văn Thanh
Trích yếu Hướng dẫ việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập
Nội dung Hướng dẫ việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tài liệu đính kèm