Số/Ký hiệu văn bản 728/BC-SYT-TTra
Ngày ban hành May 9, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Kết quả kiểm tra bình ổn giá thuốc phòng, chữa bệnh tháng 4/2011
Nội dung KÕt qu¶ kiÓm tra b×nh æn gi¸ thuèc phßng, ch÷a bÖnh th¸ng 4 n¨m 2011 

Tài liệu đính kèm